Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EL COYOTE s.r.o., platné od 1.1.2015
 
Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví závazná pravidla pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem, jak jsou tito specifikováni níže. VOP jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem.
 
Dodavatel
EL COYOTE s.r.o.
Sídlo: Náchodská 2579/141 Praha-9 IČ: 63669099, DIČ: CZ63669099
Kontakty: +420 777 119 243, email: obchod@elcoyote.cz
 
Dále jen prodávající
 
Odběratel
Je podnikatelský subjekt s přiděleným platným IČ, který provedl nebo provádí objednávku v rámci jeho podnikatelské činnosti. S konečnými spotřebiteli neobchodujeme.
Dále jen kupující
 
Objednávka
Před prvním nákupem je nutno, aby se kupující zaregistroval do online systému. Registraci je možno provést vyplněním formuláře zde nebo přes obchodního zástupce, který registraci provede za kupujícího. Následně kupujícího bude náš obchodní zástupce kontaktovat a budou mu přiděleny přístupové informace pro vstup do systému.
Zboží kupující objednává vložením do košíku a zadáním požadovaného množství. Pro dokončení objednávky je nutno zboží v košíku potvrdit. Po potvrzení je nutné zvolit místo dodání a formu úhrady.
Potvrzení a odeslání objednávky kupujícím se považuje jako návrh na uzavření kupní smlouvy a zároveň souhlasem s těmito obchodními podmínkami.
Po odeslání objednávky kupujícímu přijde email s rekapitulací objednávky. Jestliže kupujícímu email nedorazí, je nutné zkontrolovat, jestli byla objednávka kupujícím opravdu odeslaná, popřípadě je-li uveden správně kontaktní email na kupujícího

 
Ceny
Ceny zboží uveřejněné na internetových stránkách www.elcoyote.cz v profilu kupujícího, do kterého se přihlašuje pod svými přihlašovacími údaji, představují aktuální platné ceny, které mají přednost před cenami uvedenými v tištěné formě. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a neobsahují dopravné a balné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.
 
Zaslání objednávky a dodání zboží
Způsob odeslaní zboží si volí kupující při zadávání objednávky. Zboží prodávající zasílá prostřednictvím zásilkové služby, nebo je možné si jej vyzvednout osobně po telefonní dohodě na adrese provozovny prodávajícího: EL COYOTE s.r.o. Náchodská 2579/141 Praha-9 v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00. Dobu vyzvednutí v případě vyzvednutí tentýž den od zadání objednávky je nutno si kupujícím předem domluvit. V případě osobního vyzvednutí kupujícím bude objednávka rezervována po dobu 3 dnů.
 
Zboží objednané v pracovní dny je expedováno následující pracovní den. Přepravce garantuje doručení do jednoho pracovního dne ode dne expedice zásilky. Prodávající nemůže garantovat za přepravce avizované doručení. Zásilka je odesílána výhradně na adresu, kterou kupující zadal ve své objednávce. Nepřevezme-li kupující objednané zboží, a zboží bude vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vynaložené náklady na dopravu zboží v plné výši.
 
Převzetí zboží
Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození přepravního obalu, je kupující povinen si zkontrolovat kompletnost a stav objednávky a v případě poškození či neúplnosti vyhotovit záznam a fotodokumentaci o zjištěné skutečnosti a tuto si nechat potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu nahrazena chybějící či poškozená část objednávky. Podepsáním dodacího listu či převzetím od dopravce a zaplacením kupní ceny kupující stvrzuje, že objednávka dorazila kompletní a nepoškozená. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel a budou zamítnuty.
 
 
Platební podmínky
Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platební podmínka je volena kupujícím a to buď platbou předem - úhradou celkové částky včetně nákladů na dopravu na bankovní účet prodávajícího nebo při převzetí zboží - na dobírku nebo při osobním převzetí hotově. Doprava při objednávce nad 3 000 Kč bez DPH je zdarma. Při objednávce do 3 000 Kč bez DPH je dopravné a balné v hodnotě 150,-Kč připočteno na faktuře.

Pro objednávky placené převodem z bankovního účtu platí, že pokud není fakturovaná částka uhrazena do 4 pracovních dnů od vystavení faktury, je tato objednávka automaticky stornována pokud není domluveno jinak.

 

Záruka, reklamace
 
Zákonná odpovědnost za vady
Zákonná odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Prodávající zaručuje, že zboží bude v okamžiku předání prosto vad. Nebezpečí vzniku škody na zboží nebo jeho ztráty či odcizení přechází na kupujícího okamžikem, kdy se zboží dostane do sféry dispozice kupujícího.


Záruka za jakost zboží
Odpovědnost za jakost zboží se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 429 a násl. zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Výjimky ze záruky na jakost zboží jsou uvedeny v těchto VOP, v návodu zařízení, na produktové stránce v e-shopu, popř. přímo na faktuře. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání, úmyslné poškození zboží kupujícím nebo třetí osobou, poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina, přepólování), poškození živelnou pohromou, závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací, poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace, poškození způsobené nedodržením instalačního návodu, poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno a na zboží, které má porušenou záruční plombu.
  
Postup při reklamaci, který je potřeba kupujícím dodržet:
Kupující zašle řádně zabalené a popsané reklamované zboží na adresu naší provozovny: EL COYOTE s.r.o. Náchodská 2579/141 Praha-9. Poštovné a balné hradí kupující. Je potřeba uvést kupujícím informace o odesílateli a zároveň přiložit seznam reklamovaného zboží včetně popisu závad jednotlivých položek eventuálně jej odeslat na email obchod@elcoyote.cz. V případě nepřiložení tohoto seznamu a popisu závad reklamace nemůže být prodávajícím vyřízena. U zboží dodaného do opravy v rámci záruky je prováděno posouzení vady a její oprava v nejbližším možném termínu dle aktuálního vytížení servisního oddělení, nejdéle však 30 dní. U zboží, které je reklamované v záruční době a udávaná závada nebude dodavatelem zjištěna,bude reklamace považována za neoprávněnou a zboží zasláno zpět kupujícímu v nejbližší objednávce eventuálně dle dohody.
V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu zboží vyměněno a odesláno v následující objednávce, eventuelně dle dohody. Není-li zboží k dispozici, bude kupujícímu nabídnuta náhrada v jiném dostupném zboží nebo vrácení peněz.
 
Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od smlouvy (objednávky) kdykoliv před jejím odesláním. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy po odeslání zboží, před jeho zaplacením, má prodávající právo požadovat od kupujícího náklady s odesláním spojené. V případě opakovaného zrušení již odeslané objednávky kupujícím má prodávající právo ukončit s kupujícím spolupráci. Prodávající si též vyhrazuje právo ukončení smluvního vztahu s kupujícím, který porušuje platné předpisy či zákony pro prodej zboží nabízené prodávajícím, či jinak nesplňuje platnou legislativu.
 
Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které uvede kupující při registraci, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje prodávající pouze za účelem usnadnění komunikace s kupujícím a pro potřeby vyřízení obchodního případu.
 
Odpovědnost za škodu
Prodávající neodpovídá za přímé, nepřímé nebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou zakoupeného zboží (náklady na montáž, demontáž, opravu, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času, dopravu a další odvozené škody).
 
Tyto obchodní podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí zejména ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Prodávající EL COYOTE s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.elcoyote.cz. nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. 
 

 

Copyright 2021 - 2023 © elcoyote.cz